| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه سرویس +ADSL2 نامحدود سپنتا ویژه مجتمع ها و برج های تجاری و مسکونی

سرویس های اینترنت پرسرعت +ADSL2 نامحدود سپنتا (ویژه تهران) هیچ محدودیتی درمیزان دانلود، ترافیک ماهیانه و ساعت استفاده ندارند. سرویس های ۳ ماهه از ۱ هفته، ۶ ماهه از ۱۵ روز و ۱۲ ماهه از ۱ ماه اعتبار هدیه اضافه برخوردارند. درصورت برقراری ارتباط VPN بین دفاتر شرکت ها و ادارات در مناطق تحت پوشش، کلیه هزینه های این نوع سرویس نیم بها خواهد بود.

جدول هزینه اینترنت پرسرعت نامحدود سپنتا ویژه مجتمع ها
پهنای باند
ارسال / دریافت
یک ماه
(مبلغ به تومان)
سه ماه
+ یک هفته هدیه
شش ماه
+ ۱۵ روز هدیه
۱۲ ماهه
+ یک ماه هدیه
64
Kbps
هزينه سرويس ۱۶.۹۰۰ ۴۳.۹۰۰ ۸۲.۴۰۰ ۱۳۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۱۶.۹۰۰ ۱۳.۵۰۰ ۱۲.۷۰۰ ۱۰.۷۰۰
96
Kbps
هزينه سرويس ۲۱.۲۰۰ ۵۵.۹۰۰ ۹۷.۴۰۰ ۱۷۴.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۲۱.۲۰۰ ۱۷.۲۰۰ ۱۴.۹۰۰ ۱۳.۴۰۰
128
Kbps
هزينه سرويس ۲۵.۴۰۰ ۶۳.۹۰۰ ۱۱۲.۴۰۰ ۲۰۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۲۵.۴۰۰ ۱۹.۶۰۰ ۱۷.۳۰۰ ۱۶.۱۰۰
192
Kbps
هزينه سرويس ۳۳،۹۰۰ ۸۷.۹۰۰ ۱۴۹.۹۰۰ ۲۷۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۳۳.۹۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۱.۵۰۰
256
Kbps
هزينه سرويس ۴۲.۴۰۰ ۱۰۳.۹۰۰ ۲۰۲.۴۰۰ ۳۴۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۴۲.۴۰۰ ۳۲.۰۰۰ ۳۱.۱۰۰ ۲۶.۹۰۰
384
Kbps
هزينه سرويس ۵۹.۴۰۰ ۱۵۹.۹۰۰ ۲۷۷.۴۰۰ ۴۸۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۵۹.۴۰۰ ۴۹.۲۰۰ ۴۲.۶۰۰ ۳۷.۶۰۰
512
Kbps
هزينه سرويس ۱۰۱.۹۰۰ ۲۳۹.۹۰۰ ۴۲۷.۴۰۰ ۶۹۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۱۰۱.۹۰۰ ۷۳.۸۰۰ ۶۵.۷۰۰ ۵۳.۸۰۰
768
Kbps
هزينه سرويس ۱۲۷.۴۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ ۵۷۷.۴۰۰ ۱.۰۴۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۱۲۷.۴۰۰ ۹۸.۴۰۰ ۸۸.۸۰۰ ۸۰.۷۰۰
1
Mbps
هزينه سرويس ۱۸۶.۹۰۰ ۴۷۹.۹۰۰ ۸۰۲.۴۰۰ ۱.۳۹۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۱۸۶.۹۰۰ ۱۴۷.۶۰۰ ۱۲۳.۴۰۰ ۱۰۷.۷۰۰
1.5
Mbps
هزينه سرويس ۲۳۷.۹۰۰ ۶۳۹.۹۰۰ ۱.۱۷۷.۴۰۰ ۲.۰۹۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۲۳۷.۹۰۰ ۱۹۶.۹۰۰ ۱۸۱.۱۰۰ ۱۶۱.۵۰۰
2
Mbps
هزينه سرويس ۳۳۹.۹۰۰ ۸۷۹.۹۰۰ ۱.۵۵۲.۴۰۰ ۲.۷۹۹.۹۰۰
متوسط هزينه ماهیانه ۳۳۹.۹۰۰ ۲۷۰.۷۰۰ ۲۳۸.۸۰۰ ۲۱۵.۳۰۰