| خدمات وایرلس سپنتا

  • اینترنت وایرلس

فرآیند خرید و نحوه سفارش


برای سفارش و خرید خدمات پهنای باند اختصاصی می توانید به یکی از روش های زیر اقدام نمایید:

تماس تلفنی: برای سفارش و خرید خدمات پهنای باند اختصاصی می توانید با شماره تلفن ۸۴۲۱۱۱۰۰ بخش فروش خدمات پهنای باند اختصاصی تماس بگیرید.

پست الکترونیکی: برای سفارش و خرید پهنای باند اختصاصی می توانید به آدرس الکترونیکی wireless@sepanta.net ایمیل بزنید.

دورنگار: برای سفارش و خرید پهنای باند اختصاصی می توانید در خواست خود را به شماره دورنگار ۸۴۲۱۱۹۲۰ ارسال نمایید.