| خدمات اشتراک سپنتا

کارمزد معرف

مشترکینی که خدمات سپنتا را به دوستان خود معرفی می نمایند، به ازای پرداختی دوستانشان ۵ الی ٧ درصد کارمزد به صورت اعتبار رایگان به موجودی اشتراکشان اضافه خواهد شد.


در صورتی کارمزد تعلق خواهد گرفت که دوستانتان، در اشتراک خود، شما را به عنوان معرف انتخاب کرده باشد .