| خدمات اینترنت سپنتا

قرعه کشی

سپنتا قرعه کشی های روزانه و ماهیانه ای ترتیب داده است که کاربران میتوانند در آن‌ها شرکت کرده و شانس خود را برای کسب امتیاز بیشتر بیازمایند.۱. کاربران سطح یک ستاره و به بالا می توانند با خرج کردن ۲ 𝓢 در قرعه کشی روزانه شرکت کنند.

جوایز به شکل زیرخواهد بود:

  • ۱ نفر افزایش اس ۱۰۰ عددی
  • ۱۰۰ نفر افزایش اس ۱۰ عددی
  • ۱۰۰۰ نفر افزایش اس ۱ عددی۲. کاربران سطح ۳ستاره و به بالا می توانند با خرج کردن ۲۰ 𝓢 در قرعه کشی ماهیانه شرکت کنند.

جوایز به شکل زیرخواهد بود:

  • ۱ نفر افزایش اس ۱۰۰۰ عددی
  • ۱۰۰ نفر افزایش اس ۱۰۰ عددی
  • ۱۰۰۰ نفر افزایش اس ۱۰ عددی