| خدمات اینترنت سپنتا


با هر خرید از سپنتا امتیاز سپنتایی کسب کنید

شما در هر خرید متناسب با گروه خدمت یا محصول خریداری شده و تعداد ستارهای اشتراکتان امتیاز بدست می آوردید.
امتیاز سپنتایی 𝓢= قیمت محصول تقسیم بر ۱۰ هزار تومان * ضریب امتیاز محصول * ضریب امتیاز اشتراک

ضریب امتیاز محصول: محصولات در گروه های زیر طبقه بندی می شوند:


گروه محصول ضریب امتیاز محصولات
رده زرد ۲ انواع محصولات و خدمات ADSL
رده کرم ۱ انواع محصولات و خدمات تلفن و فکس
رده سفید ۰.۵ کارت شارژ تلفن همراه