| خدمات اینترنت سپنتا

درخواست دوستی


برای ارسال درخواست دوستی، لازم است تا ایمیل شخص مورد نظر را بدانید، همچنین می توانید از طریق مشاهده پروفایل سایر افراد، این درخواست را ارسال نمایید. بعد از تایید درخواست توسط گیرنده، می توانید، وی را در لیست دوستانتان در صفحه "دوستان" مشاهده کنید.
شما می توانید برای دوستانتان پیام بفرستید و یا در سالروز تولدشان هدیه برایشان تدارک ببینید.