| خدمات اینترنت سپنتا


تعاملات پیامکی در خدمات پیامک سپنتا

با استفاده از امکان جدید " تعاملات " در خدمات پیامک سپنتا، شما می توانید مسیر دریافت و ارسال پیامک هایتان را از هر یک از شماره تلفن ها به صورت مجزا ، مشاهده و پیگیری نمایید. بنابراین شما به راحتی می توانید دریابید که به یک شماره خاص ، چه پیامکهایی را ارسال و از آن شماره چه پیامک هایی را دریافت نموده اید." هر لحظه با سپنتا همراه باشید "