| خدمات اینترنت سپنتا


"افزایش سرعت سرویس های حجمی "

سپنتا برای تعدادی از مراکز مخابراتی شهر تهران تغییراتی را در سرویس های اینترنت حجمی در نظر گرفته است. سرویس های حجمی با سرعت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه را تا ۱ مگابیت بر ثانیه و سرویس های حجمی با سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه را تا ۴ مگابیت بر ثانیه افزایش می دهد. این مراکز مخابراتی به شرح زیر می باشند:

 • مرکز مخابراتی ملت با پیش شماره های: ۳۳۱۱-۳۳۹۰-۳۳۹۱-۳۳۹۲-۳۳۹۳-۳۳۹۴-۳۳۹۵-۳۳۹۶-۳۳۹۷-۳۳۹۸-۳۳۹۹
 • مرکز مخابراتی قدس با پیش شماره های: ۸۸۰۰-۸۸۰۱-۸۸۰۲-۸۸۳۳-۸۸۳۵-۸۸۶۳
 • مرکز مخابراتی لطیفی با پیش شماره های: ۲۲۹۳-۲۲۹۴-۲۲۹۵-۲۲۹۶-۲۲۹۷-۲۲۹۸
 • مرکز مخابراتی تندگویان با پیش شماره های: ۲۲۳۰-۲۲۳۱-۲۲۳۲-۲۲۳۳-۲۲۵۰-۲۲۵۱-۲۲۵۲-۲۲۵۳-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۶۳۲-۲۶۳۳
 • مرکز مخابراتی مطهری با پیش شماره های: ۸۸۱۰-۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۲-۸۸۵۵
 • مرکز مخابراتی مدنی با پیش شماره های: ۸۸۹۵-۸۸۹۶-۸۸۹۷-۸۸۹۸-۸۸۹۹
 • مرکز مخابراتی هفت تیر با پیش شماره های: ۸۸۱۴-۸۸۳۰-۸۸۳۱-۸۸۳۲-۸۸۳۳-۸۸۳۴-۸۸۸۱-۸۸۸۲-۸۸۸۳-۸۸۸۴-۸۸۸۶
 • مرکز مخابراتی پاسداران با پیش شماره های: ۲۲۵۴-۲۲۵۵-۲۲۵۶-۲۲۵۷-۲۲۵۸-۲۲۵۹-۲۲۷۶-۲۲۷۷-۲۲۷۸
 • مرکز مخابراتی سلمان فارسی با پیش شماره های: ۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۱-۲۲۱۳-۲۲۱۴-۲۲۳۴-۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۳۷-۲۲۳۸
 • مرکز مخابراتی باهنر با پیش شماره های: ۲۲۰۰-۲۲۶۰-۲۲۶۱-۲۲۶۲-۲۲۶۳-۲۲۶۴-۲۶۶۰
 • مرکز مخابراتی مفتح با پیش شماره های: ۲۲۸۴-۲۲۸۵-۲۲۸۶-۲۲۸۷-۲۲۸۸-۲۲۸۹
 • مرکز مخابراتی قدوسی با پیش شماره های: ۲۲۲۲-۲۲۲۵-۲۲۲۶-۲۲۲۷-۲۲۹۰-۲۲۹۱-۲۲۹۲-۲۶۴۰
 • مرکز مخابراتی جماران با پیش شماره های: ۲۲۲۸-۲۲۲۹-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۳-۲۶۱۰-۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۶۶۰
 • مرکز مخابراتی حافظ با پیش شماره های: ۶۶۷۰-۶۶۷۱-۶۶۷۲-۶۶۷۳-۶۶۷۴-۶۶۷۵-۶۶۷۶
 • مرکز مخابراتی آزادگان با پیش شماره های: ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۵۲-۸۸۵۳-۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶
 • مرکز مخابراتی شهید دستغیب با پیش شماره های: ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵برای آگاهی از مناطق تحت پوشش سپنتا لطفا به اینجا مراجعه نمایید .