| خدمات اینترنت سپنتا


"افزایش سرعت سرویس های حجمی "

سپنتا برای تعدادی از مراکز مخابراتی شهر تهران تغییراتی را در سرویس های اینترنت حجمی در نظر گرفته است. سرویس های حجمی با سرعت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه را تا ۱ مگابیت بر ثانیه و سرویس های حجمی با سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه را تا ۴ مگابیت بر ثانیه افزایش می دهد.

به تازگی مراکز مخابراتی آیت الله کاشانی ، عاطف و سعادتمند نیز به لیست مراکز تحت پوشش سپنتا که اینترنت حجمی تا سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه در آن مراکز ارائه می شود، اضافه گردیده اند :

  • مرکز مخابراتی آیت الله کاشانی با پیش شماره های: ۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹-۴۴۹۵
  • مرکز مخابراتی عاطف با پیش شماره های: ۷۷۲۹-۷۷۷۰-۷۷۷۱-۷۷۷۲-۷۷۷۳-۷۷۷۴-۷۷۸۶-۷۷۸۷-۷۷۸۸
  • مرکز مخابراتی سعادتمند با پیش شماره های: ۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷-۴۴۲۸-۴۴۲۹برای آگاهی از لیست تمامی مراکز مخابراتی پرسرعت سپنتا لطفا به اینجا مراجعه نمایید .