| خدمات اینترنت سپنتا

مناطق تحت پوشش ADSL

سپنتا در اکثر مراکز مخابراتی تهران سرویس های اینترنت پرسرعت خود را ارائه می کند. در حال حاضر بیش از ۶۷ مرکز مخابراتی در سراسر تهران بزرگ تحت پوشش سرویس های اینترنت سپنتا هستند. اگر شماره تلفن خود را به همراه کد شهر در قسمت زیر وارد نمایید، امکان سرویس دهی سپنتا به شما مشخص می شود:


شماره تلفن بصورت کامل به همراه کد شهر، نمونه: ۰۲۱۸۴۲۱۱۰۰۰" مراکز مخابراتی تحت پوشش سپنتا در سراسر شهر تهران "
( نام مراکز بر اساس حروف الفبا مرتب و رنگ بندی شده است)
نام مرکز پیش شماره های تحت پوشش
آزادگان ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۵۲-۸۸۵۳-۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶
آل اسحاق ۷۷۰۰-۷۷۰۱-۷۷۳۰-۷۷۳۱
آیت ۷۷۲۵-۷۷۲۶-۷۷۲۸-۷۷۸۱-۷۷۸۲-۷۷۸۳-۷۷۸۴-۷۷۶۹-۷۷۹۹
آیت الله کاشانی ۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹-۴۴۹۵
ابوذر ۶۶۶۰-۶۶۶۱-۶۶۶۲-۶۶۶۳-۶۶۶۴-۶۶۶۵-۶۶۶۶-۶۶۶۸-۶۶۶۹
اشرفي اصفهاني ۳۳۰۵-۳۳۰۶-۳۳۰۷-۳۳۰۸-۳۳۰۹-۳۳۱۰-۳۳۱۶-۳۳۱۷-۳۳۱۸-۳۳۱۹
اکبری ۷۷۱۱-۷۷۱۴-۷۷۳۲-۷۷۳۳-۷۷۳۴-۷۷۳۵-۷۷۳۹-۷۷۷۸-۷۷۷۹-۷۷۹۶
الغدير ۳۳۰۰-۳۳۰۱-۳۳۰۲-۳۳۰۳-۳۳۰۴-۳۳۴۳-۳۳۶۸-۳۳۶۹-۳۳۷۰-۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳
امامت ۷۷۱۵-۷۷۱۶-۷۷۱۷-۷۷۴۰-۷۷۴۱-۷۷۴۲-۷۷۴۳-۷۷۴۶-۷۷۴۷-۷۷۴۸-۷۷۹۸
باهنر ۲۲۰۰-۲۲۶۰-۲۲۶۱-۲۲۶۲-۲۲۶۳-۲۲۶۴-۲۶۶۰
بهشتی ۸۸۴۰-۸۸۴۱-۸۸۴۲-۸۸۴۳-۸۸۴۴-۸۸۴۵-۸۸۴۶-۸۸۴۷-۸۸۴۸
پاسدران ۲۲۵۴-۲۲۵۵-۲۲۵۶-۲۲۵۷-۲۲۵۸-۲۲۵۹-۲۲۷۶-۲۲۷۷-۲۲۷۸
پيروزي ۳۳۲۵-۳۳۳۰-۳۳۳۱-۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۷۸-۳۳۷۹
پیام نور ۴۴۴۰-۴۴۴۱-۴۴۴۲-۴۴۴۳-۴۴۴۴-۴۴۴۵-۴۴۴۶-۴۴۴۷-۴۴۴۸-۴۴۴۹-۴۴۶۰-۴۴۶۱
تندگویان ۲۲۳۰-۲۲۳۱-۲۲۳۲-۲۲۳۳-۲۲۵۰-۲۲۵۱-۲۲۵۲-۲۲۵۳-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۶۳۲-۲۶۳۳
توکلی ۴۴۵۰-۴۴۵۱-۴۴۵۲-۴۴۵۳-۴۴۵۴-۴۴۵۶-۴۴۵۷
توحید ۶۶۴۲-۶۶۴۳-۶۶۹۰-۶۶۹۱-۶۶۹۲-۶۶۹۳-۶۶۹۴-۶۶۵۶-۶۶۵۷-۶۶۵۸-۶۶۵۹
جعفری ۲۲۱۷-۲۲۴۰-۲۲۴۱-۲۲۴۲-۲۲۴۳-۲۶۸۰
جماران ۲۲۲۸-۲۲۲۹-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۳-۲۶۱۰-۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۶۶۰
چمران ۶۶۵۶-۶۶۵۵-۶۶۵۴-۶۶۵۳-۶۶۵۲-۶۶۵۱-۶۶۵۰
حافظ ۶۶۷۰-۶۶۷۱-۶۶۷۲-۶۶۷۳-۶۶۷۴-۶۶۷۵-۶۶۷۶
حق شناس ۴۴۷۰-۴۴۷۱-۴۴۷۲-۴۴۷۳-۴۴۷۴-۴۴۷۵-۴۴۷۶
حکمت شعار ۷۷۱۳-۷۷۱۸-۷۷۱۹-۷۷۲۰-۷۷۲۱-۷۷۲۲-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۲۷-۷۷۴۴-۷۷۴۵-۷۷۴۹-۷۷۸۰-۷۷۸۹
خوشقدم ۵۵۸۲-۵۵۸۳-۵۵۸۴-۵۵۸۵-۵۵۸۶
درزی ۳۳۶۰-۳۳۶۱-۳۳۶۲-۳۳۸۸-۳۳۸۹
رمضانی ۵۵۶۴-۵۵۶۵-۵۵۶۶-۵۵۶۷-۵۵۶۸-۵۵۴۶
زارعی ۴۴۱۰-۴۴۱۱-۴۴۱۲-۴۴۱۳-۴۴۱۴-۴۴۱۶-۴۴۱۷
سعادتمند ۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷-۴۴۲۸-۴۴۲۹
سلمان فارسی ۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۱-۲۲۱۳-۲۲۱۴-۲۲۳۴-۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۳۷-۲۲۳۸
سید الشهداء ۵۵۱۳-۵۵۱۴-۵۵۱۷-۵۵۷۰-۵۵۷۱-۵۵۷۲-۵۵۷۳-۵۵۷۴-۵۵۷۵-۵۵۷۶-۵۵۷۷-۵۵۷۸-۵۵۷۹
سیزده آبان ۵۵۰۰-۵۵۰۱-۵۵۰۲-۵۵۰۳-۵۵۱۰-۵۵۵۰-۵۵۵۱-۵۵۵۲-۵۵۵۳-۵۵۵۴
شهداي گمنام ۷۷۰۴-۷۷۰۵-۷۷۰۶-۷۷۰۷-۷۷۰۸-۷۷۳۶-۷۷۳۷-۷۷۳۸
شهید دستغیب ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵
شهيد نظری ۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۶-۷۷۵۷-۷۷۵۸-۷۷۵۹
شهید غریبی ۲۲۲۰-۲۲۲۱-۲۲۲۳-۲۲۲۴-۲۲۶۷-۲۲۶۸-۲۲۶۹
شیخ فضل الله نوری ۸۸۰۳-۸۸۰۴-۸۸۰۵-۸۸۰۴-۸۸۰۶-۸۸۲۱-۸۸۶۰-۸۸۶۱-۸۸۶۲
صالح طبري ۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۸-۴۴۶۹
عاطف ۷۷۲۹-۷۷۷۰-۷۷۷۱-۷۷۷۲-۷۷۷۳-۷۷۷۴-۷۷۸۶-۷۷۸۷-۷۷۸۸
عرب سرخی ۳۳۳۸-۳۳۳۷-۳۳۳۹-۳۳۷۴-۳۳۷۵-۳۳۷۶-۳۳۷۷
فاز ۲ پردیس ۷۶۲۴
فرد اسدی ۶۶۰۰-۶۶۰۱-۶۶۰۲-۶۶۰۳-۶۶۰۴-۶۶۰۵-۶۶۰۶-۶۶۰۷-۶۶۰۸
قدس ۸۸۰۰-۸۸۰۱-۸۸۰۲-۸۸۳۳-۸۸۳۵-۸۸۶۳
قدوسی ۲۲۲۲-۲۲۲۵-۲۲۲۶-۲۲۲۷-۲۲۹۰-۲۲۹۱-۲۲۹۲-۲۶۴۰
قندی ۵۵۱۵-۵۵۱۶-۵۵۵۷-۵۵۵۸-۵۵۶۰-۵۵۶۱-۵۵۶۲-۵۵۶۳-۵۵۶۹-۵۵۸۰-۵۵۸۱-۵۵۸۹
کاظمیان ۴۴۳۰-۴۴۳۱-۴۴۳۲-۴۴۳۳-۴۴۳۵-۴۴۳۶
کرمی ۶۶۲۰-۶۶۲۱-۶۶۲۲-۶۶۲۳-۶۶۲۴-۶۶۲۹-۶۶۳۰-۶۶۳۱-۶۶۳۲
کلانتری ۸۸۱۹-۸۸۲۰-۸۸۶۴-۸۸۶۵-۸۸۶۶-۸۸۶۷-۸۸۷۷-۸۸۷۸-۸۸۷۹-۸۸۸۷-۸۸۸۸
لطیفی ۲۲۹۳-۲۲۹۴-۲۲۹۵-۲۲۹۶-۲۲۹۷-۲۲۹۸
مالک اشتر ۶۶۳۵-۶۶۳۶-۶۶۳۷-۶۶۶۷-۶۶۸۳-۶۶۸۴-۶۶۸۵-۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸-۶۶۸۹
مجتمع بوستان پونک ۴۴۴۹۸-۴۴۴۹۹
محسنیان ۶۶۷۸-۶۶۷۹-۶۶۸۰-۶۶۸۱-۶۶۸۲
محلاتی ۲۲۴۴-۲۲۴۵-۲۲۴۶-۲۲۴۷-۲۲۴۸-۲۲۴۹
مدنی ۸۸۹۵-۸۸۹۶-۸۸۹۷-۸۸۹۸-۸۸۹۹
مرحوم نهری ۸۸۰۷-۸۸۰۸-۸۸۰۹-۸۸۳۶-۸۸۳۷-۸۸۳۸-۸۸۵۶-۸۸۵۷-۸۸۵۸-۸۸۵۹-۸۸۶۸-۸۸۶۹
مشهدی مهدی ۳۳۴۵-۳۳۴۶-۳۳۴۷-۳۳۴۸-۳۳۴۹-۳۳۵۷-۳۳۸۶-۳۳۸۷-۳۳۸۹
مطهری ۸۸۱۰-۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۲-۸۸۵۵
مفتح ۲۲۸۴-۲۲۸۵-۲۲۸۶-۲۲۸۷-۲۲۸۸-۲۲۸۹
ملت ۳۳۱۱-۳۳۹۰-۳۳۹۱-۳۳۹۲-۳۳۹۳-۳۳۹۴-۳۳۹۵-۳۳۹۶-۳۳۹۷-۳۳۹۸-۳۳۹۹
منتظری ۵۵۹۰-۵۵۹۱-۵۵۹۲-۵۵۹۳-۵۵۹۵-۵۵۹۶-۵۵۹۷
مهدیه ۵۵۳۶-۵۵۳۷-۵۵۳۸-۵۵۳۹-۵۵۴۸-۵۵۴۹
نبوت ۷۷۹۰-۷۷۹۱-۷۷۹۲-۷۷۹۳-۷۷۹۴-۷۷۹۵
نصراللهي ۸۸۲۴-۸۸۲۵-۸۸۲۶-۸۸۲۷-۸۸۲۸
نواب ۵۵۴۰-۵۵۴۱-۵۵۴۲-۵۵۴۳
ولیعصر (عج) ۷۷۵۰-۷۷۵۱-۷۷۵۲-۷۷۵۳-۷۷۶۰-۷۷۶۱-۷۷۶۲-۷۷۶۳-۷۷۶۴-۷۷۶۵-۷۷۶۷-۷۷۶۸
هجرت ۳۳۱۴-۳۳۱۵-۳۳۶۴-۳۳۶۵-۳۳۸۰-۳۳۸۱-۳۳۸۲-۳۳۸۳-۳۳۸۴-۳۳۶۶-۳۶۰۵
هفت تیر ۸۸۱۴-۸۸۳۰-۸۸۳۱-۸۸۳۲-۸۸۳۳-۸۸۳۴-۸۸۸۱-۸۸۸۲-۸۸۸۳-۸۸۸۴-۸۸۸۶
یزدانپناه ۴۴۸۰-۴۴۸۱-۴۴۸۲-۴۴۸۳-۴۴۸۴-۴۴۸۵-۴۴۸۶-۴۴۸۷