| خدمات اینترنت سپنتا

افزایش سرعت سرویس های حجمی

سپنتا برای تعدادی از مراکز مخابراتی شهر تهران تغییراتی را در سرویس های اینترنت حجمی در نظر گرفته است. سرویس های حجمی با سرعت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه را تا ۱ مگابیت بر ثانیه و سرویس های حجمی با سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه را تا ۴ مگابیت بر ثانیه افزایش می دهد. این مراکز مخابراتی به شرح زیر می باشند:

 • مرکز مخابراتی ملت با پیش شماره های: ۳۳۱۱-۳۳۹۰-۳۳۹۱-۳۳۹۲-۳۳۹۳-۳۳۹۴-۳۳۹۵-۳۳۹۶-۳۳۹۷-۳۳۹۸-۳۳۹۹
 • مرکز مخابراتی قدس با پیش شماره های: ۸۸۰۰-۸۸۰۱-۸۸۰۲-۸۸۳۳-۸۸۳۵-۸۸۶۳
 • مرکز مخابراتی لطیفی با پیش شماره های: ۲۲۹۳-۲۲۹۴-۲۲۹۵-۲۲۹۶-۲۲۹۷-۲۲۹۸
 • مرکز مخابراتی تندگویان با پیش شماره های: ۲۲۳۰-۲۲۳۱-۲۲۳۲-۲۲۳۳-۲۲۵۰-۲۲۵۱-۲۲۵۲-۲۲۵۳-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۶۳۲-۲۶۳۳
 • مرکز مخابراتی مطهری با پیش شماره های: ۸۸۱۰-۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۲-۸۸۵۵
 • مرکز مخابراتی مدنی با پیش شماره های: ۸۸۹۵-۸۸۹۶-۸۸۹۷-۸۸۹۸-۸۸۹۹
 • مرکز مخابراتی هفت تیر با پیش شماره های: ۸۸۱۴-۸۸۳۰-۸۸۳۱-۸۸۳۲-۸۸۳۳-۸۸۳۴-۸۸۸۱-۸۸۸۲-۸۸۸۳-۸۸۸۴-۸۸۸۶
 • مرکز مخابراتی پاسداران با پیش شماره های: ۲۲۵۴-۲۲۵۵-۲۲۵۶-۲۲۵۷-۲۲۵۸-۲۲۵۹-۲۲۷۶-۲۲۷۷-۲۲۷۸
 • مرکز مخابراتی سلمان فارسی با پیش شماره های: ۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۱-۲۲۱۳-۲۲۱۴-۲۲۳۴-۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۳۷-۲۲۳۸
 • مرکز مخابراتی باهنر با پیش شماره های: ۲۲۰۰-۲۲۶۰-۲۲۶۱-۲۲۶۲-۲۲۶۳-۲۲۶۴-۲۶۶۰
 • مرکز مخابراتی مفتح با پیش شماره های: ۲۲۸۴-۲۲۸۵-۲۲۸۶-۲۲۸۷-۲۲۸۸-۲۲۸۹
 • مرکز مخابراتی قدوسی با پیش شماره های: ۲۲۲۲-۲۲۲۵-۲۲۲۶-۲۲۲۷-۲۲۹۰-۲۲۹۱-۲۲۹۲-۲۶۴۰
 • مرکز مخابراتی جماران با پیش شماره های: ۲۲۲۸-۲۲۲۹-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۳-۲۶۱۰-۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۶۶۰
 • مرکز مخابراتی حافظ با پیش شماره های: ۶۶۷۰-۶۶۷۱-۶۶۷۲-۶۶۷۳-۶۶۷۴-۶۶۷۵-۶۶۷۶
 • مرکز مخابراتی آزادگان با پیش شماره های: ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۵۲-۸۸۵۳-۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶
 • مرکز مخابراتی شهید دستغیب با پیش شماره های: ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵
 • مرکز مخابراتی آیت الله کاشانی با پیش شماره های: ۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹-۴۴۹۵
 • مرکز مخابراتی عاطف با پیش شماره های: ۷۷۲۹-۷۷۷۰-۷۷۷۱-۷۷۷۲-۷۷۷۳-۷۷۷۴-۷۷۸۶-۷۷۸۷-۷۷۸۸
 • مرکز مخابراتی حکمت شعار با پیش شماره های: ۷۷۱۸-۷۷۱۹-۷۷۲۰-۷۷۲۱-۷۷۲۲-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۲۷-۷۷۴۴-۷۷۴۵-۷۷۴۹-۷۷۸۰-۷۷۸۹
 • مرکز مخابراتی سعادتمند با پیش شماره های: ۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷-۴۴۲۸-۴۴۲۹
 • مرکز مخابراتی ولیعصر با پیش شماره های: ۷۷۵۰-۷۷۵۱-۷۷۵۲-۷۷۵۳-۷۷۶۰-۷۷۶۱-۷۷۶۲-۷۷۶۳-۷۷۶۴-۷۷۶۵-۷۷۶۷-۷۷۶۸