| خدمات اینترنت سپنتا


بسته های ترافیک اضافه عادی


حجم
(گیگابایت)
قیمت
۲ ۴,۰۰۰ تومان
۵ ۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند.حجم اضافه عادی مندرج در جدول فوق مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می باشد.