| خدمات اینترنت سپنتا


بسته های ترافیک اضافه عادی


حجم
(گیگابایت)
قیمت
۲ ۴,۰۰۰ تومان
۵ ۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰ ۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند.