| خدمات شبکه سپنتا

خدمات پشتیبانی شبکه

پشتیبانی و نظارت بر عملکرد صحیح سرویس های شبکه امری ضروری است که امکان استفاده از شبکه برای پیشبرد اهداف یه مجموعه را میسر می کند.

پشتیبانی یک شبکه و مطمئن بودن از عملکرد صحیح آن مستلزم مراقبت مستمر و چک کردن روزانه و مرتب وضعیت آن است. مستندسازی یک شبکه اعم از رسم توپولوژی و سایر سرویسهای موجود در شبکه کمک بسزائی به مدیریت و نگهداری آن میکند. بخش شبکه سپنتا با سابقه طولانی و توان بالای فنی در زمینه نگهداری شبکه های کامپیوتری بسیار بزرگ از جمله شرکت سپنتا، مخابرات استان فارس و ... قادر به پشتیبانی شبکه های کامپیوتری با بهترین کیفیت میباشد.


مستندات یک شبکه میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • توپولوژی شبکه (کشیده شده توسط Visio و یا Edraw)
  • مستندات آدرسهای IP
  • مستندات VLANها
  • و...