| خدمات اشتراک سپنتا

" مراکز مخابراتی آزادگان و حافظ به مناطق تحت پوشش ADSL سپنتا اضافه شدند "

سپنتا در راستای ارائه خدمات اینترنت خود ، باز هم چند مرکز از مناطق مخابراتی تهران بزرگ را تحت پوشش خدمات اینترنت ADSL خود قرار داده است. مراکز مخابراتی آزادگان و حافظ به لیست مراکز مخابراتی تحت پوشش ADSL سپنتا اضافه گردیدند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه مناطق تحت پوشش سپنتا مراجعه فرمایید .