| خدمات اشتراک سپنتا


" پیامک هایتان را با برچسب ارسال نمایید "

با استفاده از ویژگی جدید ارسال با برچسب ، شما می توانید به هریک از مخاطبانتان در لیست دفترچه تلفن ، یک برچسب اختصاص دهید و زمانی که میخواهید پیامکی را برای فقط تعدادی از افراد در لیست دفترچه تلفنتان ارسال نمایید، تنها نام همان برچسب مورد نظرتان را بنویسید تا پیامک برای تمامی مخاطبانی که آن برچسب را دارند ارسال شود.برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه ارسال با برچسب سپنتا مراجعه نمایید .