| خدمات تلفن سپنتا

برخی از مشتریان خدمات VoIP سپنتا

  • پشتیبانی تلفنی ADSL مخابرات استان فارس (ADSL 2020)
  • پشتیبانی تلفنی ADSL مخابرات استان یزد (ADSL 2020)
  • پشتیبانی تلفنی ADSL مخابرات استان کرمان (ADSL 2020)
  • پشتیبانی تلفنی ADSL مخابرات استان قزوین (ADSL 2020)
  • پشتیبانی تلفنی ADSL شرکت سپنتا (۸۴۲۱۰-۰۲۱)
  • کاربران شرکت سپنتا
  • ...